Haciz

Yayınlanma: 17 Şubat 2021Son Güncellenme: 17 Ocak 2022
İcra hukukunun temeli sayılabilecek haczin detaylı bir şekilde incelenmesi.
Haciz
Bu ünitede
  • Haciz kavramını
  • Hacze uygun olan ve olmayan malların neler olduğunu
  • Haciz işleminin yapılmasını
  • Haczin etkisini ve kaldırılmasını
öğreneceksiniz.

Haciz Ders Notları

Haciz İşlemi

Haciz İşlemi

Takibin kesinleşmesinden sonra haciz aşamasına geçilir. Ancak burada borçlunun her malı haczedilemez. Hacze kabil mallar, kısmen hacze ka

Ders Notuna git →

Haczin Konusu

Haczin Konusu

Haciz işlemi yapıldıktan sonra taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde haczin etkisi farklıdır. Benzer şekilde taşınır haczi ile taşınmaz hac

Ders Notuna git →

Hacze İştirak ve İstihkak Davaları

Hacze İştirak ve İstihkak Davaları

Bazı özel durumlarda borçlunun diğer alacaklarına hacze iştirak imkanı tanınmıştır. Hacizde bir diğer husus da haczedilen mallara ilişkin

Ders Notuna git →

Satış İşlemi

Satış İşlemi

Genel haciz yoluyla takipte takip kesinleştirildikten ve haciz işlemi yapıldıktan sonra bir sonraki aşama haczedilen malların satışıdır.

Ders Notuna git →

İhalenin Feshi

İhalenin Feshi

Satış aşamasında yapılan ihalede usulsüzlük olduğu iddiasıyla mahkemeden ihalenin feshi istenebilir. İhalenin feshini isteyebilecek olanl

Ders Notuna git →

Paylaştırma – Aciz Vesikası

Paylaştırma – Aciz Vesikası

Genel haciz yoluyla takipte haczin kesinleşmesi ve satışın gerçekleşmesinden sonraki aşama paraların paylaştırılmasıdır. Paraların paylaş

Ders Notuna git →

Üçüncü Kişilerdeki Malların Haczi – İhbarnameler

Üçüncü Kişilerdeki Malların Haczi – İhbarnameler

Haciz işlemi sırasında haczedilen mallardan üçüncü kişilere ait olanlar için İİK. 89. madde hükümlerine göre ihbarname düzenlenir. Her ih

Ders Notuna git →

Haczin Etkisi ve Kalkması

Haczin Etkisi ve Kalkması

Haciz işlemi ile taraflar ve üçüncü kişiler bakımından bazı farklılıklar meydana gelebilir. Bu yazımızda bu farklılıkları ve haczin kalkm

Ders Notuna git →

Haczedilen Taşınmazların Satışı

Haczedilen Taşınmazların Satışı

Haczedilen taşınmazların satışı ile ilgili iki yöntem vardır. Birincisi açık artırma usulü diğer ise pazarlık usulüdür. Açık artırma usul

Ders Notuna git →