Tüzel Kişiler

Yayınlanma: 12 Ekim 2018Son Güncellenme: 09 Temmuz 2021
Tüzel Kişiler

Konu Özeti

Kişiler Hukuku kitabının ikinci başlığı altında Tüzel Kişiler düzenlenmiştir. Tüzel kişiler ortak bir amaca yönelik, örgütlenme unsuru içeren kişi veya mal topluluklarının bir araya gelmesiyle oluşur. Tüzel kişiler konusunda genel kurallar olmakla birlikte özel olarak düzenlenen hükümlerde vardır.

Bu konuda
  • Tüzel kişilik kavramını
  • Tüzel kişilerin unsurlarını
  • Tüzel kişilik çeşitlerini
öğreneceksiniz.

Ortak bir amacın sürekli olarak gerçekleşmesini sağlayacak, örgütlenmeye sahip kişi veya mal topluluklarına, birleşen kişi veya malı tahsis eden kişiden bağımsız bir kişilik tanınmıştır. Bu tür kişi ve mal topluluklarına hukukumuzda tüzel kişi adı verilmiştir. Böylece hukuk düzenimizde gerçek kişilerin yanında, tüzel kişilerinde hukuk süjesi olarak hak ehliyetine sahip olması ve borç altına girme yeteneğine sahip olduğu kabul edilmiştir.

TÜZEL KİŞİLİK KAZANILMASI

1- Örgütlenme Unsuru: Bir kişi veya mal topluluğunun örgütlenmiş olması amacını gerçekleştirecek organlara sahip olmasıdır. Kanun koyucu kişi veya mal topluluklarının hak süjesi olarak hukuk alanında hareket edebilmeleri için yeterli ve gerekli organların her birinin niteliklerini göz önünde tutarak tayin etmiştir.Bu organlar ile tüzel kişi hukuk alanında bağımsız olarak etkinliğini sağlayabilir.

2- Sürekli Amaç Unsuru: Belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere birleşmiş kişi veya mal topluluklarına tüzel kişilik tanınabilir. Amaç, kişi topluluklarında ortak bir menfaatin karşılanmasıdır. Söz konusu kazanç paylaştırılmaya yönelik parasal bir menfaat olabileceği gibi manevi menfaat de olabilir. Tüzel kişilik ancak sürekli bir amaca yönelik hizmet için örgütlenen kişi veya mal topluluklarına tanınabilir.

Reklam

3- Bağımsızlığa Hukuken Cevaz Verilmesi: Tüzel kişi bağımsız bir kişiliğe sahiptir.Kişi topluluğunda bağımsızlık bünyesinde birleşen kişilere karşıdır. Üçüncü kişilere karşıda tüzel kişi bağımsız bir hak süjesi olarak hukuki ilişkiler kurabilir. Ancak bağımsızlık kişi veya mal topluluğuna tüzel kişilik tanınmasının sonucudur.Bunlardan hangilerine tüzel kişilik kazandırılacağı hukuk düzeni tarafından belirlenir. Kanun koyucunun belirlediği türler dışında tarafların iradeleri ile yeni bir tüzel kişilik meydana getirmeleri mümkün değildir.

TÜZEL KİŞİLİĞİN NİTELİĞİ

1- Farazi Kişilik (Varsayım) Teorisi: İnsanın hak sahibi olabileceği varsayımından hareket etmektedir.Kişi veya mal topluluklarının hak sahibi olabilmesi kanun koyucunun bunları hukuk alanında insan gibi farz edilmesiyle mümkündür. Böylece hukuki bir ihtiyaç karşılanmış olmaktadır. Hakkın belirli bir insana ait olmadığı hallerde hak kavramının kullanabilmek için böyle bir faraziye ihtiyaç vardır. Bu farazi ile insana ait olmayan hakkın kişi topluluğuna ait olduğu düşünülebilir. Tüzel kişi iradeye sahip değildir.Borç altına giremez,fiil ehliyetinden tüzel kişi için söz edilemez. Bu yüzden bu tür hukuki işlemler onun adına temsil yolu ile yapılabilir. Hukuka aykırı fiili ile başkasının zarara uğratması da düşünülemez. Bu yüzden haksız fiil sorumluluğu da söz konusu olmaz.

2- Gerçek Kişilik Teorisi: Bu teori taraftarları tüzel kişiliği gerçek canlı sosyal varlıklar olarak görmektedir. Bu fikre göre tüzel kişiler gerçek olarak var olan yaratıklardır.Kanun koyucu bunları yaratamaz, sadece varlığını tanıyabilir. İradesi ise organları ile etkili kılındığından fiil ehliyetine sahiptir. Tüzel kişi haksız fiilden de sorumlu tutulabilir.

3- Amaç Kişiliği ve Soyutlanma Teorisi: Farazi ve gerçek kişilik teorilerinin olumlu yanları ile tüzel kişili açıklamaya çalışır.Buna göre tüzel kişiler canlı varlık değil, amaç topluluklarıdır. Doğal iradeye sahip olduklarından söz edilemez. Ancak bu birliğin içinde belirli bir amaç yönünden organların ortak iradeleri ve çabaları etkili olmaktadır. Bu ortak irade hakimiyetini örgüt iradesi olarak ifade etmek uygundur.

MK ‘da ki tüzel kişiliğin düzenlenmesinde bazı hususlarda gerçek kişilik görüşünden etkilenmiştir.

TÜZEL KİŞİLİK ÇEŞİTLERİ

Kamu Hukuku Tüzel Kişileri

Kamu otoritesine sahip kamu görevi yapan tüzel kişilerdir. Kamu idareleri ve kamu kurum ve kuruluşlarıdır. Kamu kurumunda kamu hizmeti için tahsis, örgüt personel ve mal topluluğu bir bütün olarak tüzel kişi biçiminde bütünleştirilmiştir. Üniversiteler, TRT örnek olarak gösterilebilecek kamu kurumlarıdır.,

Reklam

Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Özel hukuk alanında bir hukuki işlem ile kurulmuş olan tüzel kişiliklerdir. Hangi tüzel kişiliklerin bu şekilde kurulabileceği kanun hükümleriyle belirlenmiştir. Kanun koyucunun tüzel kişi olarak tanıyıp düzenlemediği kişi veya mal topluluklarına tüzel kişilik kazandırma imkanı yoktur. Özel hukukta tüzel kişiler kazancı paylaşmak amacı güdüp gütmemelerine göre bir ayrıma tabi tutulmuştur.

  • Kazanç Paylaşma Amacı Güden Tüzel Kişiler: Ticaret kanunundaki ticaret ortaklıkları. Komandit, kollektif, limited,anonim ortaklık gibi.
  • Kazanç Paylaşma Amacı Gütmeyen Tüzel Kişilikler: Dernekler,vakıflar,sendikalar.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri

Devletin ekonomik alana müdahalesi KİT’lerin kurulmasına yol açmıştır. Sermayesinin tamamı veya büyük bir kısmı devlete ait olan özel hukuka tabi olarak ticari faaliyette bulunan fakat TBMM denetiminde bulunan tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır.

İktisadi devlet teşekkülü,tamamı devlete ait ait ticari esaslara göre faaliyet gösteren KİT, Kamu İktisadi Kuruluşu,sermayenin tamamı devlete ait olan tekel niteliğinde mallar,hizmet üretmek, pazarlamak üzere kurulan KİT’ler.

KANUNDA

Madde 47- Başlı başına bir varlığı olmak üzere örgütlenmiş kişi toplulukları ve belli bir amaca özgülenmiş olan bağımsız mal toplulukları, kendileri ile ilgili özel hükümler uyarınca tüzel kişilik kazanırlar.
Amacı hukuka veya ahlaka aykırı olan kişi ve mal toplulukları tüzel kişilik kazanamaz.

Madde 48-Tüzel kişiler, cins, yaş, hısımlık gibi yaradılış gereği insana özgü niteliklere bağlı olanlar dışındaki bütün haklara ve borçlara ehildirler.

Reklam

Madde 49- Tüzel kişiler, kanuna ve kuruluş belgelerine göre gerekli organlara sahip olmakla, fiil ehliyetini kazanırlar.

KAYNAKÇA

  • Ayan, Mehmet ve Ayan, Nurşen. Kişiler Hukuku 8. Baskı. Seçkin Yayıncılık, Ekim 2016
  • Dural, Mustafa ve Öğüz, Tufan. Kişiler Hukuku 18. Baskı, İstanbul. Filiz Kitabevi, Ekim 2017
Benzer İçerikler
Tüzel Kişiler: Dernekler
Medeni Hukuk

Tüzel Kişiler: Dernekler

Türk hukukunda tüzel kişiler denilince akla ilk olarak dernekler gelmektedir. Dernekler belli bir or...

İçeriğe Git>
İyiniyet Kavramı
Medeni Hukuk

İyiniyet Kavramı

Doktrinde iyiniyet, hakkın doğumuna engel olan bir durumun olayda varlığı veya hakkın doğumu için ge...

İçeriğe Git>
Tasarrufun İptali – İcra Suçları
İcra İflas Hukuku

Tasarrufun İptali – İcra Suçları

Cebri icra hukuku kapsamında önemli bir yer tutan tasarrufun iptali ve icra suçları aynı yazıda ele...

İçeriğe Git>
Tasfiye İşlemi ve Alacaklılar Toplantısı
İcra İflas Hukuku

Tasfiye İşlemi ve Alacaklılar Toplantısı

İflas masasının oluşmasından sonra gerekli işlemler yapılarak malların tespiti ve muhafazası sağlanı...

İçeriğe Git>
Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması
Medeni Hukuk

Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması

Taşınmaz mülkiyetinin kazanımı çeşitli yollarla gerçekleşebilir. Aslen kazanma, devren kazanma, tesc...

İçeriğe Git>
Sınırlandırma ve Durdurma
Anayasa Hukuku

Sınırlandırma ve Durdurma

Temel haklar ve hürriyetlere ilişkin daha önce yer alan genel sınırlama sebepleri kaldırılmış olup h...

İçeriğe Git>
Copyright © 2023 Bikifi
Instagram Logo
Twitter Logo
Facebook Logo