İflasın Kaldırılması – İflasın Kapanması – Paylaştırma

Yayınlanma: 24 Şubat 2020Son Güncellenme: 05 Temmuz 2021
İflasın Kaldırılması – İflasın Kapanması – Paylaştırma

Konu Özeti

İflasın kaldırılması, iflas tasfiyesi devam ederken, müflis, alacaklılarının taleplerini geri aldıklarına dair yazılı belge veya bütün borçlarının itfa olduğuna ilişkin belge göstererek ya da iflas içi konkordato tasdik edilmiş olursa mümkün olabilir. İflasın kapanması asliye ticaret mahkemesi kararıyla olur.

Bu konuda
 • İflasın kaldırılmasını
 • İflasın kapanmasını
öğreneceksiniz.

İFLASIN KALDIRILMASI

 • İflas tasfiyesi devam ederken, müflis, alacaklılarının taleplerini geri aldıklarına dair yazılı belge veya bütün borçlarının itfa olduğuna ilişkin belge göstererek ya da iflas içi konkordato tasdik edilmiş olursa iflasın kaldırılmasını isteyebilir.
  • Madde 182/1 – Borçlu bütün alacaklılarının taleplerinin geri aldıklarına dair bir beyanname veya tekmil alacakların itfa olunduğu hakkında bir vesika gösterir veya akdolunun konkordato tasdik edilirse mahkeme, iflasın kalkmasına ve borçlunun serbestçe tasarrufu için mallarının kendisine iadesine karar verir.
 • İflasın kaldırılması, iflas takibinin her aşamasında ileri sürülebilir. Alacak hakkındaki taleplerin kaydı için belirli sürenin bitmesinden itibaren iflasın kapanmasına kadarki sürede iflasın kaldırılması talep edilebilir.
 • Alacaklılarının bir kısmının alacağının ödenmesi kalan kısmında talebini geri almış olmasında da iflasın kaldırılması istenebilir.
 • Alacaklıların taleplerini geri almaları iflas yoluyla takipten vazgeçmek anlamına gelir. Bu geri alma alacak hakkından veya takip hakkından tamamen feragat niteliğinde değildir.
 • İflas tasfiyesi sırasında müflis ödeme yapamayacağı için borçların itfa olması ancak üçüncü kişilerin müflisin borçlarını ödemesi ile gerçekleşebilir.
 • Alacaklar, masaya yazdırılmış alacaklar ile rehinle temin edilmiş alacaklardır. Sıra cetveline yazılmış alacaklılar hesaba katılır. (Masaya geç yazdıranlar da dahil) Sıra cetveline kabul edilmeyen alacaklılar iflasın kaldırılmasında hesaba katılmaz.
 • Müflis, sıra cetveli düzenlenmeden önce iflasın kaldırılmasını talep etmesi halinde, alacağı kabul edilmeyen alacaklıların hesaba katılıp katılmayacağına ticaret mahkemesi karar verir.
 • Alacaklılar taleplerini geri aldıklarına dair beyanda kayıt ve şarta yer verilmez. Alacaklılar bu beyanlarıyla bağlıdır, dolayısıyla geri alamazlar. Bu belgeler hata, ikrah, tehdit ile alınmışsa bunların iptalini isteyebilirler. Bu beyanlar usule ilişkin olup iflas işlemleri hakkındadır.
 • Belge altındaki imzanın inkarı veya şüphe halinde ticaret mahkemesi incelemede bulunur. İmzanın tarihi belli olmalıdır. Belge iflas tasfiyesi sırasında verilmişse geçerlidir.
 • İflastan sonra konkordato sadece bir defa istenebilir. Konkordato ticaret mahkemesi tarafından tasdik edilir ve kesinleşirse, iflas idaresi, iflas kararı veren ticaret mahkemesine başvurarak iflasın kaldırılmasını talep eder. İflas kalkar ve borçlunun malları iade edilir.
 • Müflisin istediği ilk iki hal ve iflas idaresinin istediği konkordato talebi ile iflasa karar veren mahkeme iflasın kaldırılmasının yazılı olarak talep edilmesiyle mahkeme kararını verir.

Usul

 • İflasa karar veren asliye ticaret mahkemesi, bu konuda görevli ve yetkilidir. Basit yargılama usulüne tabidir. Adli tatilde de görülebilir. Mahkeme şüpheye düşecek olursa alacaklıları dinleyebilir. Mahkeme iflasın kaldırılması sebeplerinin varlığını somut olarak tespit ederse iflasın kaldırılmasına karar verir, aksi takdirde reddeder.
 • İflasın kaldırılması kararını, hukuki yararı olan alacaklılar kararın tebliğinden itibaren 10 GÜN içinde istinaf yoluna götürebilir. Bölge adliye mahkemesi kararına karşı 10 GÜN içinde temyize gidilebilir. İflasın kaldırılması kararının reddine karşı müflis kanun yoluna gidebilir.
  • Madde 182/2 – İflâsın kaldırılmasına, alacak hakkındaki taleplerin kaydı için muayyen müddetin bitmesinden iflâsın kapanmasına kadar karar verilir. İflâsın kaldırılması hakkında verilen hükme karşı tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir. Bölge adliye mahkemesi kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir. İstinaf ve temyiz incelemeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre yapılır.
 • İflasın kaldırılması kararı kesinleştikten sonra iflas dairesi tarafından ilan edilir.
  • Madde 182/3 –İflasın kaldırıldığı ilan olunur.

Sonuçları

 • Kararın kesinleşmesiyle iflasın açıldığı andaki tüm hüküm ve sonuçlar ortadan kalkar, borçlu hiç iflas etmemiş gibi olur. Borçlu malları üzerinde tasarruf edebilir, malları iade edilir.
 • Kararla birlikte iflas idaresinin görevi de sona erer. Tasfiye işlemleri geçerlidir ancak devam getirilmez. Satılan malların paraları borçluya iade edilir. Tasarrufların iptali de istenemez. Zira tasarruflar sadece alacaklılara karşı hükümsüzdür, diğer tarafları bağlar.
 • Düşmüş olan takiplere tekrar devam edilmez, yeniden takip yapılması gerekir. Ancak iflastan önce açılan ve iflasla birlikte duran hukuk davaları devam eder.
 • Alacaklıya devredilmiş takip veya dava yetkisi iflasın kaldırılması ile hükümsüz olur ve davalara müflis devam eder.

Reklam

PARAYA ÇEVİRME

 • İflasta masa mallarının nasıl satılacağı ikinci alacaklılar toplantısı ile kararlaştırılır.
 • Asıl satış usulü açık artırma olup ikinci alacaklılar toplantısında pazarlık usulüne de karar verilebilir.
  • Madde 241/1 –Masaya ait mallar iflas idaresi marifetiyle açık artırma yahut alacaklılar karar verirlerse pazarlık suretiyle satılır.
 • Rehin hakkı bulunan masa malları ancak rehin sahibinin de muvafakatiyle pazarlık usulüne göre satılabilir.
  • Madde 241/2-3-Üzerlerinde rehin hakkı bulunan eşya ancak rehin sahibi alacaklıların da muvafakati halinde pazarlık suretiyle satılabilir.Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar bir bütün olarak paraya çevrilir.
 • Pazarlıkla satışına karar verilen malı daha yüksek bedelle almak isteyen olup olmadığına göre alacaklılara sorulur. Hiçbiri satın almazsa kararlaştırılan bedelden aşağı olmamak üzere pazarlıkla satılır.
 • Taşınır ve taşınmazların açık artırma ile satışı haciz hükümlerindeki gibidir.
  • Madde 242 – Satış ilanında artırmanın yapılacağı yer gün ve saat yazılır. Satılan taşınmaz ise ilan en aşağı bir ay evvel yapılır. İlanda satış şartlarının iflas dairesinde ne günden itibaren görüleceği dahi gösterilir. İpotek alacaklısına ilandan bir nüsha verilir ve kendisine tahmin edilen bedel bildirilir.
  • Madde 243 – İflas idaresi tarafından artırma ile satılacak taşınır ve taşınmaz malların ihalesi 115 ve 129 uncu maddelerin 185 inci maddeye muhalif olmayan hükümlerine göre yapılır. Taşınır satışlarında 242. madde hükmü tatbik olunur.
  • Madde 244 –117, 118, 124, 125, 130, 131, 133, 134 ve 135 inci maddeler burada da uygulanır. İcra dairesine ait vazifeler iflas idaresi tarafından görülür.
 • Taşınmazların açık artırma ile satışında burada mükellefiyetler listesi düzenlenmez. Başka yargı çevrelerinde bulunan taşınmazlar istinabe yoluyla satılabilir. Alacakların paraya çevrilmesi alacağın çekişmeli olup olmadığın göre değişir.
 • Çekişmesiz alacaklardan vadesi gelenler tahsil edilir. (Madde 229) Vadesi geldiği halde ödenmeyenler hakkında iflas idaresi takip yapar. Dava veya takibe ikinci alacaklılar toplantısında kararlaştırılır.
 • Toplantıda isteyen alacaklı dava veya takip yetkisi devredilir. Yetkiyi alan alacaklı davayı kazanırsa masaya girecek maldan önceki kendi masrafları ardından alacağı karşılanır. Artan para iflas masasına gider.
  • Madde 245 – Alacaklıların masa tarafından neticelendirilmesine lüzum görmedikleri bir iddianın takibi hakkı isteyen alacaklıya devrolunur. Hasıl olan neticeden masraflar çıkarıldıktan sonra devralanın alacağı verilir ve artanı masaya yatırılır.
  • Madde 246 – Aile yurtları hakkındaki Kanunu Medeni hükümleri mahfuzdur.
 • Paraya çevirme aşamasından sonra paylaştırmaya geçilir. Paylaştırma için sıra cetvelinin kesinleşmesi gerekir. İflas idaresi para çevirme ve tahsil tamamlanıp sıra cetveli kesinleştikten sonra sıra cetveline göre alacaklılara ödenecek payı gösteren pay cetvelini hazırlar.
  • Madde 247 – Satılan malların bedeli tahsil edilip alacaklıların sıra cetveli katileşince iflas idaresi paraların pay cetvelini ve son hesabını yapar.
 • Öncelikle rehinli malların satış bedelinden başlanır. Satış bedelinden malın aynından kaynaklanan kamu alacakları ardından malın muhafaza giderleri bedelden çıkarılır. Kalan paradan rehinli mal alacaklısının alacağı karşılanır. Artan masaya kalacaktır.
  • Madde 248 – İflasın açılmasından ve tasfiyeden doğan masraflar önce çıkarılır. Rehinlerin bedelinden yalnız rehinin muhafaza ve paraya çevrilmesi masrafları çıkarılır.
 • Rehinli alacaklardan sonra masa borçları için pay ayrılır. Artan para ile adi alacaklar karşılanır.
 • Pay cetveli ile son hesapta yapılır. Son hesapta tasfiyedeki bütün para işlemleri bulunur.

İFLASIN KAPANMASI

 • Paralar kesin dağıtılıp alacağını tam alamamış alacaklılara aciz vesikası verildikten sonra iflas idaresi, iflasa karar veren asliye ticaret mahkemesine iflasın kapanması için başvurur. Talepte tasfiyenin yapılışı hakkında bilgiler bulunan son raporda yer alır.
  • Madde 254/1- Paralar dağıtıldıktan sonra idare iflasa hükmeden mahkemeye son bir rapor verir.
 • İnceleme basit yargılama usulü ile görülür. Taraflar dinlenir, rapor incelenir ve eksiklikler varsa icra mahkemesine bildirilir. İcra mahkemesi iflas idaresinden bunların giderilmesini ister.
  • Madde 254/2- Mahkeme iflasın idaresinde hata ve noksan görürse icra mahkemesine bundan haber verir.
 • Tasfiyenin kanuna uygun yapıldığı kanaatine varan mahkeme iflasın kapanmasına karar verir ve iflas dairesince ilan edilir, gerekli yerlere bildirilir. Bu kararın tebliğinden itibaren 10 GÜN için istinafa, istinaf kararının tebliğinden itibaren 10 GÜN için temyize başvurulabilir.
  • Madde 254/3-4-5-Mahkeme, tasfiyenin bittiğini anladıktan sonra kapanma kararı verir. İflâsın kapanması hakkında verilen hükme karşı tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir. Bölge adliye mahkemesi kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir. İstinaf ve temyiz incelemeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre yapılır. İflas dairesi kapanmayı ilan eder.
 • Kapanma kararı ile müflisin sıfatı kalkar, iade-i itibar yapılır, iflas hali sona erer.
 • İflas kapandıktan sonra tasfiyeye girmemiş mal öğrenen iflas dairesi, tasfiye devam ediyormuş gibi mala el koyup satar ve alacaklılara pay eder. Satışı iflas dairesi kendi karar alarak yapar. Süreleri kısaltabilir, pazarlık veya açık artırma ile satabilir.
  • Madde 255 – İflas kapandıktan sonra tasfiyeden hariç kalmış bir mal bulunduğu haber alınırsa iflas dairesi o mala vaziyet edip sattıktan sonra başka bir merasime hacet kalmaksızın bedelini eksik alan alacaklılara sıralarına göre dağıtılır. Evvelce bankaya yatırılmış olup da tasarrufu kabil bir hale gelen paralar hakkında da hüküm böyledir. Şüpheli bir hak mevzuubahis oldukta iflas dairesi alacaklılara keyfiyeti ilan eder yahut mektupla bildirir ve 245. madde mucibince muamele yapılır.
 • Masaya yazdırılmamış alacaklara, aciz vesikası verilen alacaklara dair hükümler uygulanır.
  • Madde 253 – Evvelce kaydedilmemesinden dolayı tasfiyeye girmemiş olan alacaklara aciz vesikası verilen alacaklar hakkındaki hükümler tatbik olunur.
 • Geciktirici şart veya belirsiz vadeli alacaklar için şart gerçekleşmez veya vade gelmezse, bankaya yatırılan para masaya kalır ve iflas dairesi bunu alacaklılara paylaştırır.
 • Bozucu şart iflasın kapanmasından sonra gerçekleşmiş ise alacaklı aldığı parayı iflas dairesine vermelidir. İflas dairesi parayı alacağını alamamış alacaklılara pay eder.
 • Alacaklıya devredilmiş dava iflas kapandıktan sonra kazanılırsa, elde edilen paradan davacı alacaklı masraflarını ve alacağını aldıktan sonra kalan para iflas dairesi tarafından dağıtılır.
Benzer İçerikler
İflasın Alacaklı Bakımından Hukuki Sonuçları
İcra İflas Hukuku

İflasın Alacaklı Bakımından Hukuki Sonuçları

İflas kararı ile birlikte borçlunun tasarruf yetkisine kısıtlamalar gelirken alacaklılar bakımından...

İçeriğe Git>
İflas Organları ve İflasa Tabi Olanlar
İcra İflas Hukuku

İflas Organları ve İflasa Tabi Olanlar

İflas hukukuna yönelik olarak genel özelliklerin bahsedildiği yazımızda iflasa tabi olanlar, iflas i...

İçeriğe Git>
İflasın Müflis Bakımından Hukuki Sonuçları
İcra İflas Hukuku

İflasın Müflis Bakımından Hukuki Sonuçları

İflas kararının verilmesinden itibaren borçlu bakımından bazı sonuçlar meydana gelir. Borçlu, iflas...

İçeriğe Git>
Ödeme Emrine İtiraz
İcra İflas Hukuku

Ödeme Emrine İtiraz

Genel haciz yoluyla takipte borçluya ödeme emri gönderildikten sonra borçlunun itirazına karşılık al...

İçeriğe Git>
İflas Yolları
İcra İflas Hukuku

İflas Yolları

Cebri icra hukukunun külli icra bölümüne giriş niteliğinde yaptığımız yazımızda iflas hukukunun çeşi...

İçeriğe Git>
Tasfiye İşlemi ve Alacaklılar Toplantısı
İcra İflas Hukuku

Tasfiye İşlemi ve Alacaklılar Toplantısı

İflas masasının oluşmasından sonra gerekli işlemler yapılarak malların tespiti ve muhafazası sağlanı...

İçeriğe Git>
Copyright © 2023 Bikifi
Instagram Logo
Twitter Logo
Facebook Logo