İflas İdaresi

Yayınlanma: 27 Şubat 2020Son Güncellenme: 05 Temmuz 2021
İflas İdaresi

Konu Özeti

İflas idaresi, cebri icra hukukunun külli icra alanına giren iflas hususunda en önemli yetkili organlardan biridir. İflasın açılmasından sonra oluşturulan iflas idaresi, malların paylaştırılması, ikinci alacaklılar toplantısının idare edilmesi gibi hususlarda yetkili ve görevlidir.

Bu konuda
 • İflas idaresinin hukuki niteliğini
 • İflas idaresinin görevlerini ve yetkilerini
öğreneceksiniz.

İFLAS İDARESİ

 • İflas idaresi birinci alacaklılar toplantısında belirlenen adaylar arasından icra mahkemesine seçilir.
 • Alacaklıların seçtiği 6 aday gösterilir. Dördü, alacak tutarına göre çoğunluğu oluşturanlardan, üç üyelik iflas idaresinin iki üyesi bunlardan seçilir. İkisi, sayı itibariyle çoğunluğu oluşturan alacaklılarca seçilir ve üç üyelik iflas idaresinin bir üyesi de bunlardan seçilir.
  • Madde 223/1-2 -İflas idaresi üç kişiden oluşur. Toplanan alacaklıların yapacağı seçimde, bu sayının iki katı, bu konuda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip kişi aday gösterilir. Bu adaylardan dört adedi alacak tutarına göre ekseriyeti teşkil edenlerce, iki adedi ise alacaklılar sayısı itibariyle ekseriyeti teşkil edenlerce seçilir ve icra mahkemesine bildirilir. İcra mahkemesi, iflas idaresini teşkil edecek üç kişiden ikisini alacak ekseriyetine sahip olanların gösterdiği dört aday, birini ise alacaklı ekseriyetinin gösterdiği iki aday arasından seçer. Tasfiye, iflas dairesince, yukarıdaki fıkraya göre teşkil edilen iflas idaresine havale olunur.
 • İflas idaresi üyeleri alacaklılardan olması zorunlu değildir. Ancak müflis iflas idaresine seçilemez.
 • Toplantılar, idare memurlarının veya alacaklılardan herhangi birinin gündem belirlemek üzere yaptığı talep üzerine iflas dairesi müdürü, toplantı gününden en az 7 GÜN önce göndereceği çağrı üzerine yapılır ve kararlar çoğunlukla alınır. Üç iflas idare memuru da toplantıya katılmazsa, müdür iflas idaresinin görevini üstlenir ve tek başına karar verir. İflas idare memurları eksik şekilde toplantıya katılırsa iflas müdürü de katılır. Karar alınamazsa iflas daire müdürünün oyu doğrultusunda işlem yapılır.
  • Madde 223/3 –İflâs idaresi toplantıları, idare memurlarının veya herhangi bir alacaklının gündem belirlemek suretiyle yapacağı talep üzerine iflâs dairesi müdürünün toplantı gününden en az yedi gün önce göndereceği çağrı üzerine yapılır. İflâs idaresi, kararlarını çoğunlukla alır; ancak toplantıya her üç iflâs idare memurunun da katılmaması hâlinde iflâs dairesi müdürü iflâs idaresinin görevini yüklenir ve iflâs idaresi adına tek başına karar alır. Toplantıya iflâs idaresi memurlarından birinin veya ikisinin iştiraki hâlinde iflâs dairesi müdürü de bu toplantıya katılır. Karar alınamaması hâlinde iflâs dairesi müdürünün oyu doğrultusunda işlem yapılır.İflâs masasına alacaklı olarak müracaat eden alacaklılar, tebligata elverişli adres göstermek ve Adalet Bakanlığınca çıkarılacak tarifede gösterilecek yazı ve tebliğ masrafları için avans vermek suretiyle iflâs idaresince alınacak kararların kendilerine tebliğini isteyebilirler. Bu muameleyi yaptırmış alacaklılar hakkında iflâs idare memurunun kararlarına karşı kanun yolları kendilerine tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlar.
 • Alacaklılar iflas idaresinin kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren kaşı koyabilirler. İflas dairesi de iflas idaresinin kararlarına karşı 7 GÜN içinde icra mahkemesinde karşı koyabilirler.
 • İcra mahkemesi iflas idaresi memurlarının görevine son verebilir, önceki adaylar arasından yeni memuru seçer.
  • Madde 227/1-2 – 8 inci maddenin bir ve ikinci fıkraları ve 9,11,16 ve 359 uncu maddelerin icra dairelerine ait hükümleri iflas idaresi hakkında da uygulanır. İflâs idaresi, iflâs masasına kabul edilen alacaklılara, talepleri hâlinde iflâs tasfiyesinin seyri ile müteakip işlemlerin planı ve takvimi hakkında bilgi vermekle yükümlüdür. İcra mahkemesi, iflas idaresi üzerinde gözetim yetkisine sahip olup gerektiğinde iflas idaresini teşkil edenlerin görevine son verebilir. İcra mahkemesi, görevine son verilen veya istifa edenin yerine, önceki adaylar arasından 223 üncü maddedeki esaslar dairesinde yenisini seçer.

İFLAS İDARESİNİN GÖREVLERİ

 • İflas idaresi masasın kanuni temsilcisi olan fakat tüzel kişiliği bulunmayan bir organdır. İflas idaresi tasfiye sürecinde masa menfaatini gözetmek zorundadır. Yapılan tüm işlem ve beyanlar hakkında tutanak düzenlemek zorundadır.
  • Madde 226 –Masanın kanuni mümessili iflas idaresidir. İdare masanın menfaatlerini gözetmek ve tasfiyeyi yapmakla mükelleftir.
 • İflas idaresi aldığı para ve kıymetli şeyleri en geç ertesi gün bankaya yatırmak zorundadır.
 • İflas idaresi 9260 liraya kadar olan alacaklardan doğrudan, 9260 lira üstündeki alacaklarda ise alacaklılar toplantısının yetkilendirmesiyle sulh olabilir, tahkim yapabilir. (2018 – 7490)
  • Madde 226/2 – İdare, iki milyar liraya kadar olan alacaklardan doğrudan doğruya, daha ziyade alacaklardan alacaklılar toplanmasının vereceği yetkiyle sulh olabilir ve tahkim yapabilir.

İstihkak İddiaları Hakkında Karar

 • İflas idaresi, alacak ve istihkak iddiaları için kanuni süre sonunda müflisin de beyanlarını alarak iddiaları inceler ve karara bağlar.
  • Madde 230 –İdare, alacak ve istihkak iddialarının kaydı için tayin olunan müddet bittikten sonra iddiaları tahkik ve tetkik eder. Müflisi bulundurmak mümkünse her iddia hakkında ne diyeceğini sorar ve icabına göre kabul veya ret kararı verir.
 • Üçüncü kişilerin istihkak iddialarının kabul ve reddine iflas idaresi karar verir.
  • Madde 228/1 –Üçüncü şahıslar tarafından istihkak iddiasında bulunulan eşyanın kendilerine verilip verilmeyeceğini iflas idaresi kararlaştırır.
 • Taşınır, müflis ile üçüncü kişinin birlikte elinde bulunuyorsa mal müflisin elinde sayılır buna göre işlem yapılır.
 • Üçüncü kişi, istihkak iddiasının reddi üzerine 7 GÜN içinde istihkak davası açması için tebliğde bulunulur. Sürenin verilmesi için ikinci alacaklılar toplantısı yapılmalı ve orada bu kararın uygun bulunması gerekir. Süresi geçiren kişi istihkak iddiasından (müflise karşı değil) vazgeçmiş sayılır.
  • Madde 228/2 –İflas idaresi; istihkak iddiasını reddederse, üçüncü şahsa icra mahkemesinde istihkak davası açması için yedi günlük bir mühlet tayin ve tebliğ eder. Bu mühleti geçiren üçüncü şahıs, masaya karşı istihkak iddiasından vazgeçmiş sayılır.
 • İstihkak davasında, iflasa karar vermiş olan asliye ticaretin bulunduğu yer icra mahkemesi yetkilidir.
 • Davacı, istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişi; davalı ise iflas idaresidir.
 • Dava basit yargılama usulü ile genel hükümlere göre görülür. İflas idaresi davayı kazanırsa malın müflise ait olduğu tespit edilmiş olur.
  • Madde 228/3 – İstihkak davasına, genel hükümler dairesinde ve basit yargılama usulüne göre bakılır.
 • Davayı üçüncü kişi kazanırsa, iflas idaresi malı masadan çıkarır ve üçün kişiye teslim eder.
 • Üçüncü kişi sadece mülkiyet iddiasında bulunarak da dava açabilir. Ancak rehin hakkı iddiasını sıra cetveline itiraz yoluyla ileri sürebilir.
 • İcra mahkemesi masa zararı olasılığını düşünüyorsa teminat isteyebilir.
  • Madde 228/4 – İcra mahkemesi, icabında istihkak davacısından masanın muhtemel zararına karşı teminat istiyebilir.
 • İstihkak iddia edilen mal üçüncü kişinin elindeyse mal deftere yazılır ancak üçüncü kişiden alınmaz. Bu durumda iflas idaresi üçüncü kişiye karşı genel mahkemelerde genel hükümlere göre dava açması gerekir. Dava süreye tabi değildir.
 • İflas idaresi davayı kazanırsa, mal masaya dahil olur. Üçüncü kişi davayı kazanırsa malın üçüncü kişiye ait olduğu tespit edilecek ve yargılama giderlerini iflas idaresi karşılayacaktır.

Reklam

Dava Açmak ve İcra Takipleri Yapmak

 • İflas idaresi masanın vadesi gelmiş alacakları için dava açabilir, takip yapabilir. Masaya dahil olması gereken mal ve haklar için dava açabilir.
  • Madde 229/1 – İflas idaresi, masanın vadesi gelmiş alacaklarını tahsil ve lüzumunda takip veya dava eder.

Masa Mallarını Paraya Çevirmek

 • Kural olarak masa malları ikinci alacaklılar toplantısından sonra satılır. Masaya ait mallar iflas idaresi tarafından açık artırma veya alacaklılar karar verirse pazarlık yoluyla satılabilir.
 • Acele hallerde ikinci alacaklılar toplantısını beklemeye gerek yoktur.
  • Madde 229/2-3 –Kıymeti düşecek yahut muhafazası masraflı olacak şeyler geciktirilmeksizin satılır. Borsa veya piyasada fiyatı bulunan esham ve eşya derhal paraya çevrilebilir. Sair mallar ancak ikinci alacaklılar toplanmasından sonra satılır. Üzerinde rehin hakkı bulunan mallar 185 inci madde hükmüne tabidir.
 • Birinci alacaklılar toplantısında pazarlıkla satış konusunda acele kararlar alabilir.
 • Rehin hakkı bulunan masa mallarının satışı için ikinci alacaklılar toplantısı beklenmez.
 • Satış ilanında artırmanın yapılacağı yer ve tarih yazılır. Taşınmaz satışı için en az 1 AY kadar zaman bulunmalıdır.

Alacakların İncelenmesi ve Sıra Cetveli

 • Adi tasfiye ilanı ile alacaklı olduğunu iddia edenler ve istihkak iddiasında bulunacak olanlara, bu iddialarını yazdırmak için 1 AYLIK bir süre verilir. Bu işlemlerin iflas idaresinin seçilmesini izleyen 2 AY içinde tamamlanması ve sıra cetveli düzenlenerek iflas dairesine bırakılması gerekir. Aksi takdirde iflas dairesi icra mahkemesine durumu bildirir. Bunun üzerine iflas idaresi memurlarının ücretlerini almaksızın görevlerine son verilir ve en az bir yıl en çok üç yıllığına görev almaları yasaklanır. Bu karar kesindir.
  • Madde 232 –Alacakların kaydı için muayyen müracaat müddeti geçtikten sonra ve iflâs idaresinin seçilmesinden itibaren en geç iki ay içinde iflâs idaresi tarafından 206 ncı ve 207 nci maddelerde yazılı hükümlere göre alacaklıların sırasını gösteren bir cetvel yapılır ve iflâs dairesine bırakılır. Zorunlu hâllerde iki ayın hitamından önce iflâs idaresinin icra mahkemesine başvurması hâlinde icra mahkemesi bir defaya mahsus olmak üzere bu süreyi en çok iki ay daha uzatabilir. Süresi içinde sıra cetvelinin verilmemesi hâlinde iflâs dairesinin durumu icra mahkemesine intikal ettirmesi üzerine iflâs idaresi üyelerinin vazifesine son verilir ve sebketmiş hizmetleri için kendilerine bir ücret tahakkuk ettirilmez. Mahkeme ayrıca bu üyelerin bir yıldan az olmamak ve üç yılı geçmemek kaydıyla herhangi bir iflâs idaresinde görev almalarını yasaklayabilir, bu karar kesindir.
 • Süre bir defaya mahsus olmak üzere icra mahkemesi tarafından 2 AY daha uzatılabilir.
 • Alacaklı alacağını ispata yarayan delilleri iflas idaresine vermelidir. Aksi takdirde alacak tespit edilemez veya bu konuda ek süre verilir.
 • İflas idaresi her alacak için müflisin beyanına başvurur. Müflisin vereceği cevaplar iflas idaresini bağlamaz.
 • Her alacak ve istihkak iddiası için iflas idaresi gerekçeli ve açıkça ret veya kabul kararlarını verir ve bunları sıra cetvelinde gösterir.
 • İflas alacakları, miktar ve sıraları ile birlikte, intifa, irtifak gibi haklarda sıra cetvelinde gösterilir. Ayrıca reddedilen alacaklarda sıra cetvelinde gösterilir. İflas idaresi ipotekle temin edilmiş alacağı doğuran neden veya limiti hakkında ret kararı veremez, kabul edilmediğini ikinci alacaklılar toplantısına bildirir. İpoteğin iptali veya miktarının indirilmesi iddiasını takip hakkı dileyen bir alacaklıya devredilebilir.
  • Madde 233 –Sıra cetvelinde kabul edilmeyen alacaklar red sebepleri ile birlikte gösterilir. Ancak, iflas idaresi ipotekle temin edilmiş alacakla ilgili olarak bunu doğuran sebep veya ipotek limiti miktarı bakımından red kararı vermeyip, kabul etmediğini ikinci alacaklılar toplantısına bildirir. İpoteğin iptali veya miktarının tenzili iddiasını takip hakkı, isteyen alacaklıya 245 inci madde hükmü çerçevesinde devrolunur.
 • Alacağı kefaletle güvence altına alınmış alacaklı, kefil müflisin masasına ancak kefalet limiti ile sınırlı olarak alacağını kaydettirebilir.
 • Sıra cetvelinde masa alacaklarına yer verilmez. Masa alacaklıları, paralar paylaştırılana kadar iflas idaresinden alacağı talep edebilir. İdarenin talebi reddetmesi halinde, genel mahkemelerde iflas idaresine aleyhine dava açabilir veya takip yapabilir. Ancak sıra cetveline itiraz davası açamaz.
 • İddiaları reddedilen ve istihkak iddiası sahiplerine, istedikleri sıraya kabul edilmeyen alacaklılara sıra cetveli yazılı olarak bildirilir.
  • Madde 234 –İflas idaresi sıra cetvelini iflas dairesine verir ve alacaklıları 166. maddenin 2. fıkrasındaki usule göre ilan yoluyla haberdar eder. İddialarının tamamı veya bir kısmı reddedilen yahut iddia ettikleri sıraya kabul edilmeyen alacaklılara doğrudan doğruya haber verilir.

Sıra Cetveline İtiraz Davası

 • Bir alacaklının, alacağı hakkında ret veya kısmen kabul kararına veya sıraya karşı koymak istemesi halinde sıra cetveline itiraz davası açabilir.
 • Davayı, iflas alacaklıları veya mülkiyet dışındaki istihkak iddiasındaki üçüncü kişiler açabilir.
 • Yetkili ve görevli mahkeme, iflasa karar verilen yerdeki asliye ticaret mahkemesidir.
 • Dava, sıra cetvelinin tebliğinden ve ilanından itibaren 15 GÜN içinde açılması gerekir. Basit yargılama usulüne görülür. Dava iflas idaresine veya bir alacaklıya karşı da açılabilir. Davacının isteği halinde ikinci alacaklılar toplantısına katılıp katılmaması hususunda mahkeme 15 GÜN içinde karar verecektir.
  • Madde 235/1 – Sıra cetveline itiraz edenler, cetvelin ilanından itibaren on beş gün içinde iflasa karar verilen yerdeki ticaret mahkemesine dava açmaya mecburdurlar. 223. maddenin üçüncü fıkrası hükmü mahfuzdur. Bu davaya bakan mahkeme, davacının isteği halinde ikinci alacaklılar toplantısına katılıp katılmaması ve ne nisbette katılması gerektiği konusunda 302. maddenin altıncı fıkrasına kıyasen on beş gün zarfında karar verir.
 • İflas idaresine karşı açılan dava eda davası niteliğindedir. Alacaklı alacağını ispat etmelidir. Alacaklı davayı kazanırsa mahkeme sıra cetvelini mahkeme kararına göre düzeltir.
  • Madde 235/2 –İtiraz eden, talebinin haksız olarak ret veya tenzil edildiğini iddia ederse dava masaya karşı açılır. Muteriz başkasının kabul edilen alacağına veya ona verilen sıraya itiraz ediyorsa davasını o alacaklı aleyhine açar.
 • Alacaklı aleyhine açılan alacağına veya sırasına itiraz şeklinde açılmışsa davalı alacaklı alacağını ispat edecektir. Davacı kazanırsa, kaybeden alacaklıya sıra cetveli uyarınca ödenmesi gereken payla, sırasına bakılmaksızın davacı alacaklının alacağı ödenir. Para artarsa diğer alacaklılara sıra cetveline göre dağıtılır.
  • Madde 235/3 –Bir alacağın terkini hakkında açılan dava kazanılırsa, bu alacağa tahsis edilen hisse dava masrafları da dahil olduğu halde sıraya bakılmaksızın alacağı nispetinde itiraz edene verilir ve artanı da diğer alacaklılara sıra cetveline göre dağıtılır. Dava basit yargılama usulü ile görülür.
 • Sıra Cetveline Karşı Şikayet
 • İflas idaresinin sıra cetveli düzenlerken uyması gereken hükümlere uymaması, işlem olaya uygun değilse bu durumda sıra cetveline karşı şikayet yoluna başvurulur.
  • Madde 235/4 – Ancak, itiraz alacağın esas veya miktarına taalluk etmeyip yalnız sıraya dair ise şikayet yoluyla icra mahkemesine arz olunur.
 • Alacaklı, alacağın esas ve miktarı değil de sırası konusunda şikayet yoluna başvurmalıdır.
 • Müflis, alacaklılar, istihkak iddiası sahipleri icra mahkemesinde şikayet yoluna başvurabilir. Şikayetin süreye bağlı olduğu hallerde sıra cetvelinin ilanından itibaren 7 GÜN içinde şikayette bulunulmalıdır.
 • İflas idaresi masaya yazdırılmış alacağı unutmuş, kabul veya redde dair hiçbir açıklamada bulunmamışsa süresiz şikayete tabidir.
 • Sıra cetvelinin düzeltilmesine karar verilirse yeni sıra cetveli iflas dairesine verilir ve ilan edilir. Değiştirilen sıra cetveline karşı da şikayet ve itiraz yoluna gidilebilir.

Paraları Paylaştırmak, Aciz Vesikası Düzenlemek, İflasın Kapatılması Talebinde Bulunmak

 • Sıra cetveline itiraz süresinin geçmesinden sonra geçici dağıtma yapılabilir. Sıra cetveline karşı itiraz davaları sonlanmamışsa ihtilaflı alacaklar için ayrılan paylar banka, icra kasalarında saklanır.
  • Madde 252 – İtiraz müddetinin bitmesinden sonra muvakkat dağıtmalar yapılabilir. İtiraz üzerine mahkemece henüz intaç edilmemiş bulunan ihtilaflı alacaklar için pay ayrılıp 250. madde hükmü dairesinde muhafaza edilir.
 • Sıra cetveline süresinde karşı konulmamış veya reddedilmişse sıra cetveli kesinleşir. Bundan sonra iflas idaresi paraları paylaştırmak için pay cetveli ve son hesabı yapar. (Madde 247)
  • Pay cetveli, masaya giren toplam paradan, paylaştırmaya katılanlara ne kadar para düştüğüne yer veren sıra cetveli esas alınarak hazırlanan cetveldir.
  • Son hesap, masa aktifinin paraya çevrilmesi ile ortaya çıkan toplam meblağdan çıkarılan masraflar ve kalan paranın neye göre paylaştırıldığını gösterir.
 • Pay cetveli kesinleşmeden kesin dağıtmaya geçilmez. Kesin dağıtma sonucu alacağının tamamını alamamış olanlara alacak miktarını gösteren aciz vesikası, iflas idaresince kendiliğinden düzenlenir. Masa alacaklılarına aciz vesikası düzenlenmez.
  • Madde 250– Dağıtıma yukarıdaki maddede yazılı bırakılma müddeti bittikten sonra başlanır. Şikâyet vaki olmuşsa, dağıtım bu şikâyet üzerine verilecek kararın dağıtıma etkili olabileceği oranda ertelenebilir. 144 üncü madde hükümleri burada da uygulanır. Tâlikî bir şarta veya belirli olmayan bir vadeye bağlı alacaklar için ayrılan paylar hakkında 9 uncu madde hükümleri uygulanır.
 • İflas masasının mallarının büyük kısmı satılmış olmakla birlikte birkaç malın satışı uzun sürüyor veya sonlanmamış davalar varsa, bunlar beklenmeden paralar dağıtılabilir. (Geçici dağıtma) Bunun için sıra cetvelinin kesinleşmiş olması gerekir. Geçici pay cetveli hazırlanır ve 10 GÜN süreyle iflas dairesine bırakılır ve alacaklılara bildirilir. Pay cetveli kesinleşince de dağıtım yapılır. Geçici dağıtım halinde aciz vesikası düzenlenmez.
 • Aciz vesikasında alacağın kabul veya reddedildiği yazılıdır. Müflis alacak iddiasını kabul etmişse, aciz vesikası madde 68 niteliğinde bir belge hükmünde olur.
  • Madde 251/1– İdare, paraları dağıtırken alacağının tamamını alamamış olan her alacaklıya ödenmemiş miktar için aciz vesikası verir. Vesikada müflisin alacağı kabul veya reddettiği yazılır. Kabul halinde vesika 68. maddenin 1. fıkrasında yazılı senet mahiyetinde olur.
 • Tasfiye işlemlerinden sonra yapılacak iş kalmayınca iflas idaresi, iflasın kapatılması için son rapor hazırlayıp iflasa karar veren asliye ticaret mahkemesine sunar. İflasın kapanması kararı ile iflas idaresinin görevi sona erer ve kararı iflas dairesi ilan eder.
 • Memurların kendi kusuruyla verdikleri zararlardan açılan davalar adli yargıda görülür. TCK gereği memurlar kamu görevlisi sayılır. Memurlar kendileri ile sözleşme yapamazlar.
  • Madde 227/3-4 –İflas idaresini teşkil edenler kusurlarından ileri gelen zarardan sorumludurlar. Bu davalara adliye mahkemelerinde bakılır. İflas idaresini teşkil edenler Türk Ceza Kanununun uygulanmasında memur sayılırlar.

Reklam

Benzer İçerikler
Tasfiye İşlemi ve Alacaklılar Toplantısı
İcra İflas Hukuku

Tasfiye İşlemi ve Alacaklılar Toplantısı

İflas masasının oluşmasından sonra gerekli işlemler yapılarak malların tespiti ve muhafazası sağlanı...

İçeriğe Git>
İflasın Müflis Bakımından Hukuki Sonuçları
İcra İflas Hukuku

İflasın Müflis Bakımından Hukuki Sonuçları

İflas kararının verilmesinden itibaren borçlu bakımından bazı sonuçlar meydana gelir. Borçlu, iflas...

İçeriğe Git>
Cebri İcra Çeşitleri ve İlkeler
İcra İflas Hukuku

Cebri İcra Çeşitleri ve İlkeler

Cebri icra cüzi icra ve külli icra olarak ayrıma tutulabilir. Cüzi icra bireylerin alacaklarını elde...

İçeriğe Git>
İflas Organları ve İflasa Tabi Olanlar
İcra İflas Hukuku

İflas Organları ve İflasa Tabi Olanlar

İflas hukukuna yönelik olarak genel özelliklerin bahsedildiği yazımızda iflasa tabi olanlar, iflas i...

İçeriğe Git>
İflasın Kaldırılması – İflasın Kapanması – Paylaştırma
İcra İflas Hukuku

İflasın Kaldırılması – İflasın Kapanması – Paylaştırma

İflasın kaldırılması, iflas tasfiyesi devam ederken, müflis, alacaklılarının taleplerini geri aldıkl...

İçeriğe Git>
Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi
İcra İflas Hukuku

Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi

İcra İflas Hukukunda özel bir takip usulü olarak kiralanan taşınmazın tahliyesi düzenlenmiştir. Kira...

İçeriğe Git>
Copyright © 2023 Bikifi
Instagram Logo
Twitter Logo
Facebook Logo