Tasfiye İşlemi ve Alacaklılar Toplantısı

Yayınlanma: 22 Şubat 2020Son Güncellenme: 05 Temmuz 2021
Tasfiye İşlemi ve Alacaklılar Toplantısı

Konu Özeti

İflas masasının oluşmasından sonra gerekli işlemler yapılarak malların tespiti ve muhafazası sağlanır. Ardından başka bir engel yoksa tasfiye işlemlerine başlanabilir. Bu durumda masanın idaresinde gerekli toplantılar ve işlemler gerçekleştirilir.

Bu konuda
 • Tasfiye işlemlerini
 • Tasfiye şeklinin belirlenmesini
 • İflas masasının idaresini
öğreneceksiniz.

TASFİYE

Masa Mallarının Defterinin Tutulması ve Muhafaza Tedbirleri

 • Masanın oluşması için öncelikle masaya giren mal ve hakların tespiti defterinin tutulması gerekir. Bu mal ve haklar muhafaza altına alınır.
 • İflas açılmadan önce tutulan defter ile bu defter birbirinden farklıdır. Burada tutulan defterin amacı mal ve hakların değerinin tespit edilmesi ile tasfiyenin şeklini belirlemektir.
  • Madde 208/1-2 – İflasın açılması kendisine tebliğ olunur olunmaz iflas dairesi müflisin mallarının defterini tutmağa başlar ve muhafazaları için lazımgelen tedbirleri alır. Başka bir kaza dahilinde bulunan mallar hakkında bu muamele ora iflas dairesi vesatatiyle yapılır.
 • Deftere öncelikle masaya giren mal ve haklar yazılır. Ayrıca haczedilemeyen mal ve haklarda deftere yazılmakla birlikte müflisin elinde bırakılır.
  • Madde 211 – Daire 82’nci maddede sayılan malları deftere kaydetmekle beraber müflisin elinde bırakır.
 • Müflisin elinde bırakılan ve üçüncü kişilerin istihkak iddia ettikleri mallar da deftere yazılır ve istihkak iddiası şerh edilir.
  • Madde 212 – Üçüncü şahısların mülkü olarak gösterilen yahut bunlar tarafından mülkiyeti iddia olunan mallar, bu cihetler de şerh verilerek deftere kaydolunur.
 • İflas dairesi deftere yazılan her mal için değerini gerekirse bilirkişi yardımı ile tespit eder.
 • İflas dairesi defteri, doğruluğu konusunda beyanda bulunması için müflise gösterir ve cevabını deftere imza ettirerek kaydeder.
  • Madde 215 – Daire doğruluğu ve noksansızlığı hakkında beyanda bulunmak üzere tutulan defteri müflise gösterir. Müflisin cevabı deftere yazılır ve kendisine imza ettirilir.
 • Bu süreçte müflis hazır bulunmalı, mallarını göstermeli, dairenin emrine uymalıdır.
  • Madde 209 – Müflis defter tutulurken bulunarak mallarını iflas dairesine göstermeğe ve emrine hazır bulundurmağa mecburdur. Müflisi hazır bulundurmak mümkün olmazsa bu mecburiyet onunla bir arada yaşamış kimselerin reşit olanlarına düşer. İflas dairesi bu mecburiyet kendilerine teveccüh eden kimselere kanunun hükmünü ihtar eder.
 • İflas dairesi başka tedbirlerde alabilir.
  • Madde 210 – Madde 210 – İflâs dairesi; müflisin mağazalarını, eşya depolarını, fabrikalarını, imalathanelerini ve üretime yönelik sair yerlerini, perakende satış dükkânlarını ve buna mümasil yerlerini, masa hakkında faydalı olacağı anlaşılırsa ilk alacaklılar toplanmasına kadar kontrolü altında idare eder; aksi takdirde bu yerleri kapatıp mühürler. Daire, paraları, kıymetli evrakı, ticari ve ev idaresine ait defterleri ve sair her hangi ehemmiyeti haiz evrakı muhafaza altına alır. Başka malları defter tutuluncıya kadar mühürler. Daire lüzum görürse defter tutulduktan sonra tekrar mühürler. Daire müflisin kullandığı yerler haricinde bulunan eşyayı da muhafaza altına alır.
 • Müflis iflas dairesinin emirlerine uymazsa zabıta kuvveti ile zorla emir yerine getirilir.
  • Madde 216 – Kendisine ayrıca müsaade edilmeyen müflis tasfiyenin devamı müddetince iflas idaresinin emri altında bulunmakla mükelleftir ve icabında zabıta kuvvetleriyle getirilir. İflas idaresi müflise hususiyle emri altında tuttukça münasip miktarda muavenette bulunabilir.
 • İflas idaresi müflise maddi yardımda bulunabilir. Ancak bu yardım masaya giren mal ve haklarla orantılı olmalı ve zorunlu miktarı aşmamalıdır.

Tasfiye Şekli

 • İflas kararının tebliğinden itibaren iki ay içinde, iflas dairesi tasfiyesi şeklinde karar vermelidir.
  • Madde 208/3 – İflas dairesi iflas kararının kendisine tebliğinden itibaren en geç iki ay içinde tasfiyenin adi veya basit şekilde yapılacağına karar vermek zorundadır.
 • İflas Tasfiyesinin Tatili
  • Masaya ait hacze kabil mal bulunmaması durumunda iflas dairesi tasfiyeyi tatil eder ve ilan eder.
  • İlanda, alacaklılar tarafından 30 GÜN içinde iflasa ilişkin işlemlerin yürütülmesinin istenmediği ve masraflar peşin ödenmediği takdirde iflasın kapatılacağını ihtar edilir.
  • Süresi içinde alacaklılardan birisi gerekli giderleri peşin öderse tasfiyeye basit veya adi tasfiye şeklinde devam edilir.
   • Madde 217 – Masaya ait hiç bir mal bulunmazsa iflas dairesi tasfiyenin tatiline karar verir ve ilan eder. Bu ilanda alacaklılar tarafından otuz gün içinde iflasa müteallik muamelelerin tatbikine devam edilmesi istenilerek masrafı peşin verilmediği takdirde iflasın kapatılacağı yazılır.
 • Basit Tasfiye
  • Defteri tutulan mallarının bedelinin adi tasfiye usulü giderlerini karşılamayacağının anlaşılması üzerinde iflas dairesi, basit tasfiye usulüne göre tasfiyeye karar verir ve ilan eder.
   • Madde 218/1 – İflas dairesince defteri tutulan mallar bedelinin tasfiye masraflarını koruyamayacağı anlaşılırsa basit tasfiye usulü tatbik olunur.
  • İlan üzerine alacaklılardan biri giderleri peşin karşılanmak üzere tasfiyenin adi usulde yapılmasını talep edebilir.
   • Madde 218/2-Bu takdirde iflas dairesi, alacaklıları yirmi günden az ve iki aydan çok olmamak üzere tayin edilecek müddet içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeğe ilanla davet eder. Bu müddet içinde alacaklılardan biri masrafları peşin vermek suretiyle tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebilir.
  • Adi tasfiye usulüne başlanmış fakat 6 ayda bitirilmezse alacaklılar basit tasfiyeye geçilmesini isteyebilir.
   • Madde 256 – İflas açıldıktan altı ay içinde tasfiye edilmek lazımdır. Bu müddet içinde tasfiye muamelesi bitmediği takdirde alacaklılar toplanıp basit tasfiye usulünün tatbikine karar verebilir. Bu karar da ekseriyeti meblağiyenin husulü şarttır. Böyle bir karar verilmemişse tetkik icra mahkemesi icabına göre müddeti uzatır.
  • Basit tasfiye halinde iflas idaresi oluşturulmaz ve alacaklarının toplantısı da yapılmaz.
  • Sıra cetvelini ve pay cetvelini de iflas dairesi hazırlar. Alacağını alamayan alacaklılara aciz belgesi düzenlenir.
  • Basit tasfiye bitince, iflas dairesi asliye ticaret mahkemesine rapor yazar ve mahkeme iflasın kapanmasına karar verir ve ilan eder.
   • Madde 218/3-4 – Basit tasfiyede iflas dairesi alacaklıların menfaatlerine muvafık surette malları paraya çevirir ve başka merasime mahal kalmaksızın alacakları tahkik ve sıralarını tayin ederek bedellerini dağıtır. Tasfiyenin kapandığı ilan olunur.
 • Adi Tasfiye
  • Tutulan defterdeki malların değerinin adi tasfiye giderlerinin karşılayacağının anlaşılması üzerine , iflas tasfiyesi adi usulde yapılır.
  • İflas dairesinin adi tasfiyeye karar verilmesinden itibaren 10 GÜN içinde ilan yapılır.
   • Madde 219/1 – Tasfiye adi şekilde yapılacak ise, iflas dairesi 208 inci maddeye göre vereceği karar tarihinden itibaren en geç on gün içerisinde keyfiyeti 166’ncı maddenin ikinci fıkrasındaki usulle ilan eder. Bu maddedeki sürelerin hesabında son ilan tarihi esas alınır.
  • İlanda Madde 219/2 ‘ de ki kayıtlar yer alır. Buna göre:
   • 1–Müflisin hüviyeti, yerleşim yeri ve iflasın açıldığı tarih;
   • 2–Alacaklılara ve istihkak iddiasında bulunanlara alacaklarını ve istihkaklarını ilandan bir ay içinde kaydettirmeleri ve delillerinin asıl veya musaddak suretlerini tevdi eylemeleri, (pek uzak yerlerde veya yabancı memleketlerde ikamet eden alacaklılar için müddet uzatılabilir.)
   • 3–Hilafına haraket cezai mes’uliyeti müstelzim olmak üzere müflisin borçlularının aynı müddet içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri;
   • 4 – Müflisin mallarını her ne sıfatla olursa olsun ellerinde bulunduranların o mallar üzerindeki hakları mahfuz kalmak şartiyle bunları aynı müddet içinde daire emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse makbul mazeretleri bulunmadıkça cezai mes’uliyete uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları;
   • 5–İlandan nihayet on gün içinde toplanmak üzere alacaklıların ilk içtimaya gelmeleri ve müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül eden sair kimselerin toplanmada bulunmaya hakları olduğu yazılır.

İflas Alacaklarının Kaydı

 • İflas alacaklıları, alacaklarını masaya yazdırır ve masa malvarlığının paraya çevrilmesi ile elde edilen meblağın paylaştırılmasına alacakları oranında katılır.
 • Adi tasfiye usulünün uygulanmasının ilanından itibaren 1 AY içinde iflas alacaklısı masaya başvurup alacak iddiasını kaydettirir.
 • Bir aylık süre içinde alacağının masaya kaydettirmemiş olan alacaklı, iflasın kapanmasına kadar masaya başvurarak alacak kaydı yaptırabilir.
  • Madde 236/1 –Vaktinde deftere kaydettirilmeyen alacaklar iflasın kapanmasına kadar kabul olunur.
 • Geç başvurudan kaynaklanan masraflar alacaklıya aittir. Alacaklı geç başvurudan önce gerçekleşen geç dağıtmaya da katılamaz.
  • Madde 236/2-3 -Geç kalmadan ileri gelen masraflar alacaklıya aittir. Alacaklı bu masrafları peşin vermeğe cebrolunabilir. Müracaattan evvel kararlaştırılmış paylaşmaya alacaklının iştirak hakkı yoktur.
 • Geç kaydettirilen alacak incelenir, kabul veya reddi hakkında karar verilir ve ek sıra cetveli düzenlenir ve ilan edilir.
  • Madde 236/4-5- İflas idaresi alacağı kabul ederse alacaklılar sıra cetvelini düzeltir ve bunu ilan ile alacaklılara bildirir.235 inci madde hükmü burada da caridir.
 • İflasın kapanmasından sonra ortaya çıkan iflas alacaklısı iflas dairesine başvurmuş olduğu takdirde, aciz vesikasına bağlanan iflas alacaklarına dair hükümler buna da uygulanır.

Reklam

Masanın İdaresi

 • Masanın teşkilinde görev organı iflas dairesi, masanın idaresi, malların satışı ve paraya çevrilmesi aşamalarında alacaklılar toplantısı ve iflas idaresi görevlidir.

Birinci Alacaklılar Toplantısı

 • İflas masasının idare ve tasfiyesi için gereken kararları vermek üzere iflas alacaklılarının yaptıkları toplantıya alacaklılar toplantısı denir. Bu toplantının kararları tüm iflas alacaklıları için bağlayıcıdır.

İflas Bürosu

 • İflas müdürü, alacaklı oldukları tercihen ellerinde bulunan noter senedi, ipotek senedi, 68/b veya 150/ı’da belirtilen belgelerle sabit olan kişilerden bir veya iki alacaklı ve temsilcileriyle iflas bürosunu oluşturur.
  • Madde 221/1 – İlk alacaklılar toplantısına iflas müdürü veya yardımcılarından biri başkanlık eder. Müdür, alacaklı oldukları tercihen ellerinde noter veya ipotek senedi gibi resmi senetle yahut 68/b ve 150/ı maddelerinde belirtilen belgelerle sabit olan kişilerden bir veya iki alacaklı veya mümessilleriyle birlikte bir büro teşkil eder.
 • İflas bürosu şu hususlarda yetkilidir:
  • Alacaklılar toplantısında kullanılacak oyların geçerliliği,
  • Toplantıya katılacak ve oy kullanacakların belirlenmesi.
 • Büronun işlemlerine karşı toplantı tarihinden itibaren 7 GÜN içinde ilgililer icra mahkemesine şikayette bulunabilir. Karar çoğunluğu bozuluyorsa eğer şikayet dikkate alınır.
  • Madde 221/4 – Reylerin muteber olup olmayacağı hakkındaki ihtilafı büro halleder. Büronun işlemlerine karşı ilgililer toplantı tarihinden itibaren yedi gün içinde icra mahkemesine şikayette bulunabilirler. Şikayet sebebinin yerinde görülmesi ancak karar ekseriyetinin bozulması halinde nazara alınır. Aksi takdirde şikayet reddolunur.
 • Toplantıya iflas müdürü veya yardımcısı başkanlık eder. Görevi iflas idaresine aday göstermek, acele hallerde karar verme ve satış veya ticari işletmenin devamına karar vermektir.
 • Toplantı yeter sayısı: Bilinen alacak tutarının en az dörtte birinin temsil edilmesi
 • Ancak toplantıda bulunan kişilerin sayısı 5 kişiden az ise bunlar alacak tutarının yarısına sahip olmalıdır.
  • Madde 221/2 – Kendileri veya mümessilleri bulunan alacaklılar, malum alacaklar tutarının en az dörtte birini temsil etmesi halinde toplantı nisabı hasıl olur. Toplantıda bulunanlar beş kişiden az ise bunların, alacak tutarının yarısına sahip olması şarttır.
 • Toplantıda kararlar alacak tutarı çoğunluğuyla verilir.
  • Madde 221/3 –Kararlar, alacak tutarı ekseriyeti ile alınır.
 • Birinci alacaklılar toplantısı gerçekleşmezse iflas dairesi ikinci alacaklılar toplantısına kadar masayı idare eder ve tasfiyeye başlar.
  • Madde 222- Alacaklılar toplanması mümkün olmazsa veya karar nisabı oluşmazsa durum tespit olunur. Bu hâlde daire, ikinci alacaklılar toplanmasına kadar masayı idare eder ve tasfiyeye başlar.
 • Birinci alacaklılar toplantısının en önemli görevi iflas idaresine aday göstermektir. Bunun dışında acele hallerde karar vermek, müflisin sanat ve ticaretini devam ettirmek, muallak davalar ve pazarlıkla ilgili müstacel kararlar vermektir.
  • Madde 224 – Alacaklılar toplanması, bilhassa müflisin sanat veya ticaretinin devamı, fabrikaları, imalathaneleri ve üretime yönelik sair yerleriyle mağazalarının, eşya depolarının, perakende satış dükkânlarının faaliyetlerine devam edip etmemesi, muallak davalar ve pazarlıkla satışlar hakkında müstacel kararlar verebilir.
 • Alacaklılar toplantısı kararına karşı her alacaklı, 7 GÜN içinde icra mahkemesine şikayette bulunabilir. Karara olumlu oy kullanan kişinin şikayet hakkı yoktur.
  • Madde 225- Alacaklılar toplanmasının kararlarından dolayı her alacaklı tarafından yedi gün içinde icra mahkemesine şikayet olunabilir. İcra mahkemesi iflas Dairesinin mütalaasını aldıktan ve icabında şikayet edeni ve dinlenmelerini isteyen alacaklıları da dinledikten sonra kısa bir zamanda kararını verir.

İkinci Alacaklılar Toplantısı

 • İflas idaresi sıra cetveline iflas dairesine verir ve cetvel ilan edilirken ikinci alacaklılar toplantısı çağrısı da yapılır. Toplantıya çağıran organ iflas idaresidir.
 • Toplantıya, alacakları tamamen veya kısmen kabul edilmiş olanlar, sıra cetveline itiraz etmiş ancak katılmasına karar verilmiş olanlar katılabilir.
  • Madde 237/1–İflas idaresi, alacakların tespit işini yaptıktan sonra, 232. maddedeki sürenin bitiminde alacakları tamamen veya kısmen idarece kabul edilen alacaklılar ile sıra cetveline kayıt davası açmış alacaklılardan 235. maddeye göre katılmalarına karar verilmiş olanları da ikinci toplantıya ilanla davet eder.
 • Alacakları tamamen reddedilmiş olanlar, iflastan önce borçluya dava açmış ve davaları durmuş hukuk davası davacıları toplantıya katılamaz.
 • Toplantı davet ilanı toplantı gününden en az 20 GÜN önce yapılır.
  • Madde 237/2- İlan, en az yirmi gün evvel yapılır ve ilanın birer nüshası alacaklılara gönderilir.
 • Toplantıda konkordato talebi de görüşülecekse açıkça belirtilir. Aksi takdirde müflisin konkordato teklifi görüşülmez.
  • Madde 237/3-Konkordato teklifi hakkında müzakere cereyan edecekse davette bu cihet de bildirilmelidir.
 • Toplantıya iflas müdürü veya yardımcısı başkanlık eder. Toplantı ve karar yeter sayısı birinci alacaklılar toplantısındakiler ile aynıdır.
  • Madde 237/4- Toplantıya iflas memuru veya yardımcısı reislik eder. 221 inci maddenin 2 ve 3 üncü fıkraları burada da caridir.
 • İflas idaresinin ayrıntılı rapor incelenir. Açıklamalardan sonra alacaklılar, iflas idaresini görevde bırakmak isteyip istemediklerini karara bağlar ve teklifi icra mahkemesine bildirir. İkinci alacaklılar toplantısı, masanın menfaatine görülen tüm hususlarda karar verebilir.
  • Madde 238 –İflas idaresi tasfiyenin cereyanı şekline ve alacaklarla borçların vaziyetine dair alacaklılar toplanmasına mufassal bir rapor verir. Alacaklılar toplanması iflas idaresini vazifelerinde bırakmak isterse bu hususta ve masanın menfaati için zaruri gördüğü diğer hususlarda icap eden kararları verir.
 • Borçlu konkordato teklif eder veya alacaklılardan birisi konkordato işlemlerinin başlatılmasını isterse, iflas idaresi görüşüyle birlikte ikinci alacaklılara müzakere için talebi iletir.Komisere ait görevler burada iflas idaresince yürütülür. Konkordato talebinin alacaklılar tarafından kabul edildiği toplantının yapıldığı tarihten konkordatonun mahkemece tasdik edildiği tarihe kadar geçen sürede müflisin mallarının paraya çevrilmesi işlemi durur. Ancak bu süre 6 AYI geçemez.
 • İkinci alacaklılar toplantısının kararına karşı, menfaati olan ilgililer icra mahkemesinde şikayet yoluna başvurabilirler.
 • İkinci alacaklılar toplantısı yapılamazsa durum tutanakla belirtilir. İflas idaresi bu durumda iflas kapanana kadar işe devam eder ve kendiliğinden karar alabilir.
  • Madde 239- Alacaklıların toplanması mümkün olmazsa veya karar nisabı oluşmazsa durum tespit olunur. Bu halde iflas idaresi tasfiye kapanıncaya kadar işe devam eder.
 • Alacaklıların çoğunluğu isterse veya iflas idaresi uygun görürse üçüncü, dördüncü alacaklılar toplantısı da yapılabilir.
  • Madde 240 –Alacaklıların ekseriyeti ister yahut iflas idaresi lüzumuna kani olursa yeniden alacaklılar toplanması için davet yapılabilir. Yeniden alacaklılar toplantısının gündemindeki konular hakkında alacaklıların oyu, kendilerinin bilinen adreslerine taahhütlü bir mektupla yazılacak davet üzerine ve imzası noterlikçe tasdikli cevap yazısı ile elde edilebilir. Nisap hakkında 221 inci madde hükümleri uygulanır.
Benzer İçerikler
Ödeme Emrine İtiraz
İcra İflas Hukuku

Ödeme Emrine İtiraz

Genel haciz yoluyla takipte borçluya ödeme emri gönderildikten sonra borçlunun itirazına karşılık al...

İçeriğe Git>
İflas Organları ve İflasa Tabi Olanlar
İcra İflas Hukuku

İflas Organları ve İflasa Tabi Olanlar

İflas hukukuna yönelik olarak genel özelliklerin bahsedildiği yazımızda iflasa tabi olanlar, iflas i...

İçeriğe Git>
İflasın Kaldırılması – İflasın Kapanması – Paylaştırma
İcra İflas Hukuku

İflasın Kaldırılması – İflasın Kapanması – Paylaştırma

İflasın kaldırılması, iflas tasfiyesi devam ederken, müflis, alacaklılarının taleplerini geri aldıkl...

İçeriğe Git>
İflas Yolları
İcra İflas Hukuku

İflas Yolları

Cebri icra hukukunun külli icra bölümüne giriş niteliğinde yaptığımız yazımızda iflas hukukunun çeşi...

İçeriğe Git>
İflasın Müflis Bakımından Hukuki Sonuçları
İcra İflas Hukuku

İflasın Müflis Bakımından Hukuki Sonuçları

İflas kararının verilmesinden itibaren borçlu bakımından bazı sonuçlar meydana gelir. Borçlu, iflas...

İçeriğe Git>
Adi Konkordato – Giriş ve Mühlet
İcra İflas Hukuku

Adi Konkordato – Giriş ve Mühlet

Konkordato, borçlu ile alacaklılar arasında yapılacak anlaşmanın mahkeme tarafından onaylanmasıyla o...

İçeriğe Git>
Copyright © 2023 Bikifi
Instagram Logo
Twitter Logo
Facebook Logo