İhalenin Feshi

Yayınlanma: 01 Mayıs 2020Son Güncellenme: 03 Temmuz 2021
İhalenin Feshi

Konu Özeti

Satış aşamasında yapılan ihalede usulsüzlük olduğu iddiasıyla mahkemeden ihalenin feshi istenebilir. İhalenin feshini isteyebilecek olanlar kanunda sayılmış olan kişileridir. İhalenin feshi dava değildir, şikayet olarak düzenlenmiş özel bir yoldur.

Bu konuda
 • İhalenin feshi kavramını
 • Kimlerin fesih talep edebileceğini
 • İhalenin feshi usulünü
öğreneceksiniz.

İhalenin Feshi

 • İhalenin herhangi bir aşamasında usulsüzlük yapılırsa, şikayet yolu ile mahkemeden ihalenin feshi istenebilir.
 • Cebri icra ile yapılan satışların feshi ancak ihalenin feshi ile mahkemeden talep edilebilir.
 • İhalenin feshi dava değildir. Şikayet türü olmakla birlikte ayrıca düzenlenmiştir.

İhalenin Feshi Sebepleri

 • İhaleye hazırlık döneminde, hazırlık işlemlerinin kanuna veya olaya aykırı olması durumunda ihalenin feshi istenebilir.
 • Kanuna aykırılıklar nedeniyle fesih için öncelikle bu aykırılığa karşı şikayet yoluna başvurulmalı veya şikayetin reddedilmiş olması gerekir. Şikayet yoluna başvurulmadan ihalenin feshi istenemez.
 • İhalenin feshi nedenleri icra müdürünün işlemine karşıdır.
 • Kanunda belirtilen prosedüre aykırı olan veya ihalenin yapılmasını engelleyen hususlar ihalenin feshi sebebidir.
 • İhalenin düzgün yapılmasını engelleyecek davranışlarda ihalenin feshi sebebini oluşturur.
 • Alıcının aldığı malın niteliklerinde yanıltılmış olması fesih sebebi sayılır.

Usul

 • İhalenin feshi şikayet ile satışın yapıldığı icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesinden istenir. Feshe ilişkin mahkemenin yetkisi kesindir.
 • İhalenin feshi, ihale tarihinden itibaren 7 GÜN içinde istenebilir. İhalenin yapıldığı gün ihalenin feshi nedeninin öğrenildiği kabul edilir.
 • Bazı haller için süre konusunda istisnalar tanınmıştır. Aşağıdaki hallerde,
  1. Satış ilanı tebliğ edilmesi gereken ilgiliye tebliğ yapılmamış olması,
  2. Satılan malın esaslı niteliklerinde yapılan hatanın sonradan öğrenilmesi,
  3. Artırmaya fesat karıştırıldığının sonradan öğrenilmesi durumlarında şikayet süresi durumun öğrenilmesinden itibaren başlar ve 1 YIL geçmesiyle artık ihalenin feshi istenemez.
 • İhalenin feshini isteyebilecek kişiler kanunda sayılmıştır. Bunlar,
  1. Satış isteyen alacaklı (satış talep etmeyen diğer alacaklılar isteyemez),
  2. Borçlu,
  3. Tapu sicilindeki ilgililer,
  4. Pey sürerek ihaleye katılanlar.
  5. Paylı mülkiyette ihalenin feshini isteyecek kişi payı satışa çıkarılan kişidir.
 • Fesih isteyen ilgili, fesih sebebinin kendi menfaatini ihlal ettiğini, zararını ispat etmelidir.
 • Fesih isteyen kişi yurt içinde adres göstermelidir. Adres gösterilmemişse hakim süre vererek adres gösterilmesini ister. Süre içinde adres gösterilmezse ihalenin feshi talebi reddedilir.
 • Feshe ilişkin şikayet yetkisiz mahkemeye yapılırsa, mahkeme duruşma yapmadan dosya üzerinden inceleyip yetkisizlik kararı verir. Bu karar kesindir.
 • Yetkisiz mahkemeye başvuran taraf, süresi içinde yetkili mahkemeye başvurarak davanın yetkili mahkemede devamını isteyebilir. Bu yapılmazsa ihalenin feshi hiç talep edilmemiş sayılır.
 • İcra mahkemesinin ihalenin feshinde geniş bir inceleme yetkisi vardır. Her türlü delille inceleme yapabilir. Duruşmalı olarak yapılır ve taraflar gelmese bile karar verilir.
 • Kamu düzenini ilgilendiren konular kendiliğinden dikkate alınır.
 • İcra mahkemesi fesih talebinden itibaren 20 GÜN içinde karar vermelidir.
 • İhale kesinleşmedikçe ihale bedeli alacaklılara ödenmez. İhalenin feshi istense bile alıcının ihale bedelini yatırması zorunluluğu vardır.
 • İhale feshi kabul edilir ve ihale feshedilir ise alıcının yatırdığı para iade edilir. Feshe ilişkin şikayet sonuçlanana kadar ihale bedeli bankada nemalandırılır.
 • İhalenin feshi kararı verilinceye kadar taşınmaz alıcı adına tescil edilmez ve borçlu veya üçüncü kişi taşınmazdan çıkarılamaz.

Reklam

Feshin Sonuçları

 • Fesih Talebi Reddedilirse
  1. Talepte bulunan, ihale bedelinin %10’u oranında para cezasına mahkum edilir.
  2. Cezanın nedeni kötü niyetle fesih talep etme ve mahkemeyi meşgul etmektir.
  3. Para cezası Devlet’e aittir. Karşı taraf lehine tazminata hükmedilmez.
  4. Mahkeme işin esasına girmeden talebi reddederse para cezasına hükmedilmez.
  5. Fesih usulden reddedilmişse yine fesih isteyene karşı para cezasına hükmedilmez.
  6. Ret kararına karşı istinaf yoluna gidilebilir.
 • Fesih Talebi Kabul Edilirse
  1. Fesih nedeni uygun görülürse ihalenin feshine karar verilir.
  2. Bu karara karşıda istinaf yoluna gidilebilir.
  3. İhale fesih kararı kesinleşirse, alıcının iktisap ettiği mülkiyet hakkı sona erer ve alıcının ödediği bedel ile nemaları iade edilir.
  4. Alıcı kural olarak iyi niyetli zilyet kabul edilir ve ecrimisil ödemesi gerekmez. Taşınmazdan yararlandığı şeyleri de geri vermek zorunda değildir. Ancak taşınmaza yaptığı faydalı ve zorunlu giderlerin ödenmesini isteyebilir.
  5. Fesih kararının kesinleşmesi ile yeniden satış talebi ile mal satışa çıkarılır.
  6. Fesih kararından önce mal üzerinde üçüncü kişiler iyi niyetle hak iktisap etmişlerse bu hakları korunacaktır.
Benzer İçerikler
Paylaştırma – Aciz Vesikası
İcra İflas Hukuku

Paylaştırma – Aciz Vesikası

Genel haciz yoluyla takipte haczin kesinleşmesi ve satışın gerçekleşmesinden sonraki aşama paraların...

İçeriğe Git>
İhtiyati Haciz
İcra İflas Hukuku

İhtiyati Haciz

HMK'da düzenlenen geçici hukuki korumalar gibi İcra İflas Kanununda da geçici hukuki korumalara yer...

İçeriğe Git>
Tasfiye İşlemi ve Alacaklılar Toplantısı
İcra İflas Hukuku

Tasfiye İşlemi ve Alacaklılar Toplantısı

İflas masasının oluşmasından sonra gerekli işlemler yapılarak malların tespiti ve muhafazası sağlanı...

İçeriğe Git>
Adi Konkordato – Konkordato Komiseri ve Alacaklılar Kurulu
İcra İflas Hukuku

Adi Konkordato – Konkordato Komiseri ve Alacaklılar Kurulu

İcra İflas Kanununda detaylı olarak düzenlenmiş konkordato hususunda bazı özel kavramlar önem taşıma...

İçeriğe Git>
İflas Organları ve İflasa Tabi Olanlar
İcra İflas Hukuku

İflas Organları ve İflasa Tabi Olanlar

İflas hukukuna yönelik olarak genel özelliklerin bahsedildiği yazımızda iflasa tabi olanlar, iflas i...

İçeriğe Git>
Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip – Taşınmaz Rehni
İcra İflas Hukuku

Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip – Taşınmaz Rehni

Rehinli mallara yönelik takipler için rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibe başvurulabilir. Rehnin...

İçeriğe Git>
Copyright © 2023 Bikifi
Instagram Logo
Twitter Logo
Facebook Logo