Borçlunun Sorumluluğu

Yayınlanma: 16 Kasım 2018Son Güncellenme: 02 Temmuz 2021
Borçlunun Sorumluluğu

Konu Özeti

Borçlunun sorumluluğu, alacaklının zarara uğraması halinde tazmin borcunun borçlu tarafından karşılanmasını sağlar. Borçlu bu durumda sorumsuzluk anlaşması yaparak sorumluluktan kurtulabilir.

Bu konuda
  • Borçlunun sorumluluğunun şartlarını
  • Alacaklının tazminat isteminin kapsamını
  • Sorumsuzluk anlaşmalarının niteliğini
öğreneceksiniz.

TAZMİNAT ŞARTLARI

Borç hiç veya gereği gibi ifa edilmemiş olmalıdır

Borç hiç ifa edilmemiş veya ifası da borçlunun kusuruyla imkansız oluyorsa TBK m.112 uyarınca borçludan borcun ifa edilmemesinden doğan zararın ödenmesini isteyebilir. Borç ifa edilmiş ama gereği gibi ifa edilmemişse alacaklı bundan doğan zararın ödenmesini de borçludan isteyebilir.

KANUNDA

MADDE 112- Borç hiç veya gereği gibi ifa edilmezse borçlu, kendisine hiçbir kusurun yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe, alacaklının bundan doğan zararını gidermekle yükümlüdür.

Reklam

Alacaklı zarara uğramış olmalıdır

İfanın borçlunun kusuruyla imkansızlaşması veya gereği gibi ifa edilmemesi gibi durumlarda borçludan maddi tazminat istenebilmesi, borcun ifa edilmemiş olmasından bir zarara uğramışsa borçlu tazminat ödemekle yükümlü değildir. Borçlunun kusuruyla imkansızlaşması durumunda borç sona ermez .Alacak hakkının niteliği değişir ve tazminat alacağına dönüşür. İfa daha önce imkansız hale gelmiş olsa dahi tazminat alacağı ancak asıl alacağın muaccel olduğu tarihte istenebilir.

Müspet zarar borç ifa edilmiş olsaydı alacaklının elde etmiş olacağı menfaatin sağlanmamış olmasından doğan zarardır.Müspet zarar alacağın malvarlığının mevcut durumuyla, borç ifa edilseydi alacağı durum arasındaki farkı ifade eder.Müspet zararın kapsamına malın değeri ve mal teslim edilseydi elde edilecek karda girer.

İfa imkansızlığı nedeniyle alacaklının uğrayacağı zarar fiili zarar, malvarlığının azalması veya karda yoksun kalma,malvarlığının çoğalmasının önlenmesi şeklinde gerçekleşebilir. Alacaklı borçludan bu zararları da talep edebilir.

Menfi zarar, geçerliliğine ve yapılacağına inanılan bir sözleşmenin geçersizliğinden veya yapılmamasından doğan zarardır.Menfi zarar sözleşme yapmak söz konusu olmasaydı uğranılmayacak olan zarardır.Menfi zararın kapsamına sözleşme nedeniyle yapılan giderler ve sözleşmenin geçerli olduğu inancıyla kaçırılan kazanç olanakları ve yoksun kalınan kar girer.

Alacaklının kişilik haklarına bir tecavüz söz konusu olursa öngörülen şartların gerçekleşmesi halinde borçlu alacaklıya manevi tazminat ödemekle de yükümlüdür. Borca aykırı davranış nedeniyle maddi tazminat isteyen alacaklı borcun hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle maddi bir zarara uğradığını ve zararın miktarını ispat etmekle yükümlüdür.

Borca aykırı davranış bedensel bir zarar sebep olmuşsa ve karar tarihinde bedensel zararın kapsamı tam olarak belirlenmemişse, kararın kesinleşmesinden başlayarak iki yıl içinde tazminat hükmünü değiştirme yetkisine sahiptir.

Reklam

Borçlu kusurlu olmalıdır

Borca aykırı davranıştan doğan zarardan sorumlu tutulabilmesi borçlunun kusurlu olmasına bağlıdır. Borçlu kural olarak ağırlık derecesi ne olursa olsun her kusurundan sorumludur. Borçlu sözleşmeden doğan borcuna kasten ve ihmal ile aykırı davranmışsa sözleşmenin niteliğine göre, borcun ifası veya gereği gibi ifası için iyiniyet kurallarının gerekli kıldığı önlemleri kasten veya ihmal ile almamışsa kusurlu sayılır.Borçlunun kusurlu olması için temyiz kudretine sahip bulunması yeterlidir. Temyiz kudretinden yoksun kişiden tazminat istenemez.

Borca aykırı davranış halinde borçlunun kusurlu olduğu karinesinden hareket edilir,borçlu kusurlu sayılır (Kusur Karinesi).

Sözleşmeye aykırı davranış nedeniyle tazminat isteyen alacaklı,geçerli bir sözleşmenin varlığını,hakkını tamamen veya kısmen elde edemediğini ve bu nedenle uğradığı zararın miktarını ispat etmekle yetinmek hakkına sahiptir.Ayrıca borçlunun kusurlu olduğunu ispat mecburiyetinde değildir.

Borçlu kusursuz olduğunu kanıtlayamazsa alacaklının borcun hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararını ödemek zorundadır.

Borçlu,ifa imkansızlığının, aynı şekilde ifanın gereği gibi yapılmamasının, kendisine yüklenemeyecek hallerin diğer bir deyişle sorumlu tutulamayacağı sebeplerin sonucu olduğunu ispat edebilirse, borcun ifa edilmemesinde kusursuz olduğunu kanıtlamış olur ve sorumluluktan kurtulur.

İfayı engelleyen ve borçluya yüklenmeyecek olan olaylar özellikle beklenmedik hallerin veya mücbir sebebin sonucu olabilir.

Reklam

Beklenmedik hal borçlunun kusuru olmaksızın meydana gelen sözleşme yapılırken öngörülemeyen ve borca aykırı davranışa kaçınılmaz bir şekilde sebep olan olaydır.İfayı engelleyen olay sözleşmenin yapılması sırasında öngörülebilir nitelikteyse beklenmedik halden söz edilemez,borçlu sorumluluktan kurtulamaz.

Mücbir sebep ise dış kuvvetlerin sonucu, borçlu ile bağlantısı bulunmayan,öngörülemeyen,kaçınılmaz ve mutlak bir şekilde borcun ifasını engelleyen olaydır.Her mücbir sebep bir beklenmedik haldir, fakat her beklenmedik hal mücbir sebep değildir.Mücbir sebepte ifayı engelleyen olay bir dış kuvvetin etkisiyle meydana gelir.Olayda borçlu dahil hiç kimse borcun ifasının engellenmemesini önleyemez.

Mücbir sebep veya beklenmedik haller nedeniyle borç ifa edilemezse borçlu sorumlu değildir.Beklenmedik hallerde ilgili kanunların özel hükümleri saklıdır.

Tarafların kusursuz imkansızlık, mücbir sebep ve beklenmedik hal durumunda da borçlunun sorumlu olacağı sözleşmede kararlaştırılabilir.

KANUNDA

MADDE 114- Borçlu, genel olarak her türlü kusurdan sorumludur. Borçlunun sorumluluğunun kapsamı, işin özel niteliğine göre belirlenir. İş özellikle borçlu için bir yarar sağlamıyorsa, sorumluluk daha hafif olarak değerlendirilir. Haksız fiil sorumluluğuna ilişkin hükümler, kıyas yoluyla sözleşmeye aykırılık hallerine de uygulanır.

Reklam

Borcun ifa edilmemesi ile alacaklının uğradığı zarar arasında illiyet bağı bulunmalıdır

Alacaklının borçludan tazminat istemesinin dördüncü ve son şartı, borca aykırı davranış ile meydana gelen zarar arasında uygun illiyet bağının bulunmasına bağlıdır. Borçlu ancak söz konusu borca aykırı davranışın, olayların normal akışına göre sebep olabileceği zararlardan sorumludur.

TAZMİNAT BORCUNUN KAPSAMI

Sözleşmeye aykırı davranışta ödenecek tazminatın üst sınırı, uğranılan zararın miktarıdır. Ödenecek tazminatın ödeme biçimini belirleme yetkisi hakime aittir.Zarar genellikle para ile tazmin edilir.

SORUMSUZLUK ANLAŞMASI

Borçlunun kast veya ağır kusurundan doğan sorumluluklarından kurtulmasını öngören, önceden yapılmış anlaşmalar kesin olarak hükümsüzdür.

Sözleşmenin borcun sorumluluktan kurtulmasına ilişkin kısmının geçersizliği sözleşmenin diğer bölümlerinin bağlayıcı olmasını engellemez.Borçlu bu durumda sorumsuzluk şartının geçersiz olduğunu bilseydi,sözleşmeyi yapmayacağı iddiasıyla sözleşmenin tamamının geçersiz sayılmasını isteyemez.

Kast ve ağır kusurdan doğan sorumlulukta,önceden yapılmış, borçlunun ödeyeceği tazminat miktarını indiren anlaşmalarda geçersizdir.

Sözleşmede ağır kusur,kast veya hafif ihmal olduğu açıkça belirtilmemişse bundan sadece hafif ihmal durumları anlaşılır.

Reklam

Kanun koyucu borçluyu hafif kusurundan doğan sorumluluktan kurtara önceden yapılmış anlaşmaları bağlayıcı kabul etmiştir.Ancak aşağıdaki durumlarda borçlunun hafif kusurundan da sorumlu olacağını aksi sözleşmede belirtilsede geçersiz sayılacağını kabul etmiştir.

  1. Borçlunun hizmet sözleşmesinden kaynaklanan herhangi bir borç sebebiyle sorumlu olmayacağına ilişkin alacak,alacaklı ile önceden yaptığı her türlü anlaşma kesin olarak hükümsüzdür.
  2. Uzmanlığı gerektiren bir hizmet,meslek veya sanat ancak kanun ya da yetkili makamlar tarafından verilen bir izinle yürütülüyorsa borçlunun hafif kusurundan sorumlu olmayacağına ilişkin yapılan anlaşmalarda kesin hükümsüzdür.

Anlaşma ancak borca aykırı davranış gerçekleşmeden önce yapılırsa kesin hükümsüzdür.Buna rağmen zararın doğmasından sonra, tazminat istemekten vazgeçmesi, zarar borçlunun kast veya ağır kusurundan gelmiş olsa dahi yapılan anlaşma geçerli olacaktır.Bu vazgeçme duruma göre bir sulh anlaşması veya ibra niteliğinde olacaktır.

KANUNDA

MADDE 115- Borçlunun ağır kusurundan sorumlu olmayacağına ilişkin önceden yapılan anlaşma kesin olarak hükümsüzdür. Borçlunun alacaklı ile hizmet sözleşmesinden kaynaklanan herhangi bir borç sebebiyle sorumlu olmayacağına ilişkin olarak önceden yaptığı her türlü anlaşma kesin olarak hükümsüzdür. Uzmanlığı gerektiren bir hizmet, meslek veya sanat, ancak kanun ya da yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütülebiliyorsa, borçlunun hafif kusurundan sorumlu olmayacağına ilişkin önceden yapılan anlaşma kesin olarak hükümsüzdür.

KAYNAKÇA

  • Reisoğlu, Safa. Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler 23. Bası. İstanbul, Beta Yayıncılık, 2012
  • Remzi,Mehmet ve Sezer,Aydın. Borçlar Hukuku Genel Hükümler 10. Baskı. İkinci Sayfa, 2017

Reklam

Benzer İçerikler
İfada Faiz ve Ödeme
Borçlar Hukuku

İfada Faiz ve Ödeme

Borçların ifası başlığı altında özellikle para ile ödeme hususu karşımıza çıkmaktadır. Uygulamada da...

İçeriğe Git>
Borcun İfa Edilmemesi – Borca Aykırılık
Borçlar Hukuku

Borcun İfa Edilmemesi – Borca Aykırılık

Borcun gereği gibi ifa edilmemesi özellikle borç konusu şeyin imkansızlıktan dolayı edimin gereği gi...

İçeriğe Git>
İfa Nedir? Tarafları ve Konusu
Borçlar Hukuku

İfa Nedir? Tarafları ve Konusu

Borçlar hukukunda borcun sona erme yollarından biride borcun ifa edilmesidir. Bu başlıkta ifa kavram...

İçeriğe Git>
Adam Çalıştıranın Sorumluluğu
Borçlar Hukuku

Adam Çalıştıranın Sorumluluğu

Adam çalıştıranın sorumluluğu Türk Borçlar Kanununda düzenlenen kusursuz sorumluluk hallerinden biri...

İçeriğe Git>
Haksız Fiiller
Borçlar Hukuku

Haksız Fiiller

Borcu doğuran kaynaklardan bir diğeri de haksız fiillerden doğan borçlardır. Haksız fiillerden borç...

İçeriğe Git>
Tasfiye İşlemi ve Alacaklılar Toplantısı
İcra İflas Hukuku

Tasfiye İşlemi ve Alacaklılar Toplantısı

İflas masasının oluşmasından sonra gerekli işlemler yapılarak malların tespiti ve muhafazası sağlanı...

İçeriğe Git>
Copyright © 2023 Bikifi
Instagram Logo
Twitter Logo
Facebook Logo